Overexploitatie & watergebruik

Uitputting

Uitputting, hetgeen geschiedt wanneer de menselijke vraag naar natuurlijke bronnen de capaciteit van de biosfeer om bronnen aan te vullen en onderhoud van ecosysteem diensten bij te houden overstijgt, is een belangrijke bedreiging voor het conserveren van natuurlijk kapitaal.

Voorbeelden van uitputting zijn:

  • overbevissing buiten veilige biologische grenzen (dit kan herstel van voorraden schaden)
  • niet-duurzame exploitatie van bossen
  • intensieve landbouw van monocultuur van gewassen met minimalisering van bijbehorende soorten
  • watergebruik dat veilige, ecologische grenzen overschrijdt

Twee planeten

Tegenwoordig gebruikt de maatschappij het equivalent van 1,5 planeet om te voorzien in de gebruikte bronnen en het verwerken van afval; i.e. bronnen worden sneller omgezet in afval dan afval wordt omgezet in bronnen. Bescheiden UN scenario’s geven aan dat indien de huidige bevolking en trends in consumptiegedrag continueren, de maatschappij tegen het jaar 2030 een equivalent van 2 aardes nodig heeft om aan de vraag te voldoen. Bron

Watergebruik

Verswater is noodzakelijk voor de meest productie- en verwerkingsprocessen, terwijl het op diverse plaatsen steeds schaarser wordt. Dit betreft zowel de kwantiteit als de kwaliteit van water.

Risico’s gerelateerd aan water 

Bedrijven wereldwijd moeten risico’s gerelateerd aan water het hoofd bieden door tekorten in aanvoer, vervuiling, inefficiënte infrastructuur, zwak beheer en een variëteit aan aanverwante uitdagingen. Waterschaarste en problematische waterwinning zijn niet altijd direct zichtbaar. Zelfs in Nederland hebben sommige natuurgebieden te kampen met problemen met betrekking tot uitdroging en significant economisch waterverbruik kan deze problemen verergeren.

Water rentmeesterschap

Volgens het CEO Water Mandaat, stelt water ons voor één van de grootste duurzaamheid-uitdagingen in de 21e eeuw. Waterschaarste en vervuiling bedreigen onze capaciteit om levendige en stabiele economieën op te bouwen, te voldoen aan de menselijke vraag en de gezonde ecosystemen te beschermen.

Het CEO Water Mandaat is een privaat-publiek initiatief, gelanceerd door de Secretaris-Generaal van de VN in 2007. In het leven geroepen om bedrijven bij te staan in de ontwikkeling van duurzame waterbeleid en -praktijken, promoot het Mandaat water rentmeesterschap voor bedrijven, met voordelen als:

  • bijdragen aan garantie voor een wettelijk en sociale ‘license to operate’ in gebieden met problematische waterwinning
  • behoeden of matigen van operationele crises als gevolg van onvoldoende beschikbaar water of slecht water management
  • genereren van concurrentievoordeel
  • investeerders en markten verzekeren van continue levensvatbaarheid voor bedrijfsactiviteiten
  • bewaken van bedrijfswaarden en -ethiek

Bron