Vervuiling & afval

Vervuiling in relatie tot natuurlijk kapitaal omvat:

  • uitstoot in de lucht (afgezien van broeikasgas uitstoot)
  • afvoer van vervuild water / afvalwater
  • grondvervuiling
  • vast afval 

Vervuiling genereert vele tegenstrijdige effecten, zoals eutrofiëring en verzuring, die op hun beurt de gezondheid van ecosystemen aantasten, met als gevolg dat de habitats van bepaalde soorten aangetast kunnen worden.

Bedrijfsrisico

Vanuit het bedrijfsperspectief gezien, kunnen vervuilde bronnen de toekomstige capaciteiten op een negatieve manier beïnvloeden. Bedrijven kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten die gepaard gaan met het opruimen van de vervuiling.

Kosten veroorzaakt door vervuiling

In juli 2013 heeft BP onthuld, dat de kosten die gemoeid waren met de olielekkage in de Mexicaanse Golf waren vastgesteld op ruim $ 42,4 miljard. Deze kosten omvatten werkzaamheden en schoonmaak, strafrechtelijke boetes, schade aan natuurlijke bronnen, Clean Water Act boetes, Gulf Coast Claims Facility en verdere acties. Repercussies omvatten een daling in de prijs per aandeel, uitstel van dividendbetaling en de eis van investeerders voor extra rendement op de bedrijfsobligaties, hetgeen de kosten voor leningen opjoeg. Bron